[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Software Freedom Day 3013để xem :D 

On Sat, 23 Feb 2013 11:46:07 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> On 02/23/2013 10:36 AM, Anh K. Huynh wrote:
> > 
> > đồng chí stk lâu ni bận bịu vợ con cơm áo gạo tiền rồi ạ :D 
> Không có đồng chí ấy trực tiếp thì hậu cần, SGLUG ta đâu thiếu người
> anh :D
> 
> --
I am ... 5 dog years old.