[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Software Freedom Day 3013
Anh cũng nghĩ nên làm vào đúng dịp thì sẽ gây hiệu ứng tốt hơn. Không phải không có lý do khi người ta muốn ấn định một ngày chung cho tất cả các nơi. Việc tổ chức nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ để a có thể chốt địa điểm, xin kinh phí, kêu gọi bài tham luận và PR cho sự kiện.

Sorry bà con, ý của câu này có nghĩa là nếu việc tổ chức được ấn định sớm thì mình có thể hỗ trợ các phần này. Tự nhiên gửi email đi, ngồi đọc lại mới thấy mình viết ẩu quá.
Lâm.