[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Software Freedom Day 3013Hi Lâm,

Vào 12:03 Ngày 24 tháng 2 năm 2013, Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]> đã viết:
Anh cũng nghĩ nên làm vào đúng dịp thì sẽ gây hiệu ứng tốt hơn. Không phải không có lý do khi người ta muốn ấn định một ngày chung cho tất cả các nơi. Việc tổ chức nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ để a có thể chốt địa điểm, xin kinh phí, kêu gọi bài tham luận và PR cho sự kiện.

Sorry bà con, ý của câu này có nghĩa là nếu việc tổ chức được ấn định sớm thì mình có thể hỗ trợ các phần này. Tự nhiên gửi email đi, ngồi đọc lại mới thấy mình viết ẩu quá.

Chuẩn bị từ bây giờ cũng không sớm lắm đâu.

Rất nhiều việc phải làm :)

Người đứng ra tổ chức chắc cần có
bằng PMP về quản lý dự án,
bằng CCNP về security,
trình độ uốn lưỡi xin tài trợ,
thì sự kiện mới thành công tốt đẹp được :)

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.