[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Software Freedom Day 3013chào anh Hưng !

Cảm ơn anh đã góp ý đến công tác tổ chức SFD. Trước mắt team cũ và những thành viên của team mới gặp nhau trao đổi.

Còn vấn đề bằng cấp thì em thấy hơi "vớ vẩn" ở chỗ năm 2009-2010 nếu tổ chức như vậy thì có lẽ không có SFD ở SG vì lý do hết sức bình thường: người tiếp xúc và gặp nhau ở trong 1 cộng đồng không nhìn nhau ở bằng cấp hay bắt buộc phải có người "giỏi do có bằng" lãnh đạo. Ở đâu em không rõ còn ở SGLUG mọi thứ đều tự do. Thành viên raise vấn đề, góp ý, tạo team tổ chức, làm như anh là phân biệt những người có lửa bằng bằng cấp rồi.
Vài góp ý thẳng thắn.

Thân ái
Ngô Huy
Vào 23:10 Ngày 24 tháng 2 năm 2013, Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> đã viết:
Hi Lâm,

Chuẩn bị từ bây giờ cũng không sớm lắm đâu.

Rất nhiều việc phải làm :)

Người đứng ra tổ chức chắc cần có
bằng PMP về quản lý dự án,
bằng CCNP về security,
trình độ uốn lưỡi xin tài trợ,
thì sự kiện mới thành công tốt đẹp được :)

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 --

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'