[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Software Freedom Day 3013Anh có thể gửi mail lên đây xin gia nhập mà. SGLug đâu có cấm đâu :-)

Vào 09:17 Ngày 25 tháng 2 năm 2013, Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> đã viết:

Vào 08:53 Ngày 25 tháng 2 năm 2013, Ngô Huy <[email protected]> đã viết:

bằng cấp thì em thấy hơi "vớ vẩn" ở chỗ năm 2009-2010

Bằng PMP: Ở VN (chỉ) có khoảng 200 (hai trăm) người có.

Mấy ông có bằng PMP thường không có CCNP Security :)

Vậy mấy cái sự kiện như SFD, đám cưới mà đòi bằng như PMP thì thấy đâu ra người :)

Hài hước tí thôi - Một kỹ năng cực kỳ quan trọng khi làm sự kiện đấy.

Mặc dù bị chém thê thảm mỗi khi vào SG nhưng mình vẫn muốn góp lửa nếu các anh chị trong SG như anh Võ Thái Lâm cho mình tham gia. Hix.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 --

'Tình yêu là sự cố gắng của một người để chỉ yêu thương một người mà thôi.'