[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Software Freedom Day 3013Chào Huy,

ubuntu-vn hiện đang có một quỹ từ nguồn quảng cáo trên diễn đàn, nếu cần tài trợ cho sự kiện thì cứ raise nhé. 
Cheers


Vào 10:46 Ngày 25 tháng 2 năm 2013, Nguyen Vu Hung (vuhung) <[email protected]> đã viết:
Ngày 2013/02/25 9:21, An. Nguyen Chau viết:

Cu Huy hơi máu. Kaka.

;)


Bác chỉ bị chém (chọt) ở list thôi, chứ bác vào SG là em lo tiếp đãi khách quý mà. :D
Hai tuần nữa đi uống rượu không An ơi?Còm troll nhau trên mạng vốn cũng là phong cách hay. :D

Troll thì mình là chuyên gia roài :)


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,

Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]googlegroups.com>
--- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
OpenPGP key: D1495710