[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Hướng dẫn dùng GitĐịa điểm xa tít mù tắp O.o. Dù sao cũng sẽ cố gắng bon chen lên nghe nếu có thể.


On Tue, Apr 30, 2013 at 6:01 PM, z1y <[email protected]> wrote:

Buổi học sẽ vào 9 giờ sáng ngày 5/5/2013 các bạn nhé.

Doodle link http://doodle.com/bahir5diivqmqagd#table

Địa chỉ, số đt liên hệ: http://theslinux.org/events/2013/05-git-training/

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.