[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Hướng dẫn dùng Git



On Sat, 4 May 2013 21:25:50 +0700
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:

> Địa điểm xa tít mù tắp O.o. Dù sao cũng sẽ cố gắng bon chen lên nghe
> nếu có thể.

Có bạn nào có thể tài trợ địa điểm gần hơn không thì kêu thôi. :D ^


--
I am ... 5 dog years old.