[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: Hướng dẫn dùng Git


Đã tiến hành vào sáng nay 9h30 (nhiều bạn đến trễ). Chỉ có rất ít bạn tham dự mặc dù số đăng ý nhiều. Trong buổi này chỉ nói sơ qua về cách làm việc với các nhánh trong `git` và cách dùng `git merge`. Rất ư là cơ bản còn những vấn đề khác thì không thể trình bày được. :) Bản thân mình cũng không hy vọng các bạn sẽ hiểu gì nhiều. Sau này các bạn gặp lại vấn đề sẽ chút xíu trong đầu sẽ giải quyết nhanh hơn thôi :)

Tại anh chọn ngày em không đi được chứ bộ :P  

--
OpenPGP key: D1495710