[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [Mhst.btc] Mời tham gia MHST 2013 - Thông báo số 1
Vào 14:02 Ngày 23 tháng 5 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
mới đọc qua cái list các bài thấy có mấy bác "nhai lại" nhỉ :D

Ý tưởng năm trước chưa làm, năm nay tiếp tục. Có vấn đề đâu nhỉ? :D


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.