[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [Mhst.btc] Mời tham gia MHST 2013 - Thông báo số 1
2013/5/23 Anh K. Huynh <[email protected]>
năm trước thi rồi 0 đạt giải năm ni thi tiếp?

hay là: năm trước thi đạt giải rồi, làm nửa chừng năm ni làm tiếp?

Chắc không phải cái nào. Năm ngoái đưa ra, không ai làm, năm nay đưa ra tiếp? ;)

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/