[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [Mhst.btc] Mời tham gia MHST 2013 - Thông báo số 1
Vào 14:13 Ngày 23 tháng 5 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
> Ý tưởng năm trước chưa làm, năm nay tiếp tục. Có vấn đề đâu nhỉ? :D
>
>

năm trước thi rồi 0 đạt giải năm ni thi tiếp?

hay là: năm trước thi đạt giải rồi, làm nửa chừng năm ni làm tiếp?

làm thế này thì khó có đột phá được :D

Chào bác,

Cùng một ý tưởng nhưng 2 năm làm liên tiếp là OK.

Năm tiếp theo base trên output của năm trước phát triển thêm.

Thực ra thì Ban Tổ Chức thích các loại dự án add thêm feature cho một sản phẩm/dự án
"hoành tráng" có sẵn, ví dụ ở dạng plugin;
hơn là các dự án phát triển từ đầu, dạng tự phát của sinh viên.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.