[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [Mhst.btc] Mời tham gia MHST 2013 - Thông báo số 1
Vào 15:41 Ngày 23 tháng 5 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
> Nhưng hơi ít với sinh viên giỏi. Đi code thuê 3 tháng hè kiếm được
> nhiều hơn cái giải nhất (mà thi chưa chắc đã được). Còn đề tài 3
> tháng mà làm 1 tuần xong thì xấu mặt cho BTC. Bác Hưng đang nói
> chuyện với tư cách nào thế, thành viên BTC, thành viên tổ chức ra cái
> BTC (VFOSSA) hay là chuyên gia chém gió?

Giải thưởng dành cho bạn nào thích chơi thôi. Mà "chơi" mất tiền
mất sức mất cả mã nguồn (mở mà), thì cũng khó kiếm người đây!

Đề nghị Google mở thêm cuộc thi:

GWoCC: Google Winter of Closed Code

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.