[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [Mhst.btc] Mời tham gia MHST 2013 - Thông báo số 1On Thu, 23 May 2013 16:04:23 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> Đề nghị Google mở thêm cuộc thi:
> 
> GWoCC: Google Winter of Closed Code

Google summer of code cho phép người dự thi dùng giấy phép BSD bác nhé.
Đây là giấy phép rất lợi hại, đóng cũng được mà mở cũng được. Không biết
hội thi mùa hè sáng tạo đang tổ chức chấp nhận các giấy phép gì?

--
I am ... 5 dog years old.