[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [Mhst.btc] Mời tham gia MHST 2013 - Thông báo số 1
Vào 16:25 Ngày 23 tháng 5 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
> GWoCC: Google Winter of Closed Code

Google summer of code cho phép người dự thi dùng giấy phép BSD bác nhé.
Đây là giấy phép rất lợi hại, đóng cũng được mà mở cũng được. Không biết
hội thi mùa hè sáng tạo đang tổ chức chấp nhận các giấy phép gì?

MHST 2013 chấp nhận mọi giấy phép mà OSI approved.
http://opensource.org/licenses

BSD-like license cực kỳ thân thiện với doanh nghiệp.
(thoáng hơn hẳn mấy cái license của GNU)

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.