[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Fwd: [Mhst.btc] Mời tham gia MHST 2013 - Thông báo số 1
2013/5/23 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>
MHST 2013 chấp nhận mọi giấy phép mà OSI approved.
http://opensource.org/licenses

Đây là phát biểu của BTC hả? Bác có dẫn chứng không?

Tưởng VFOSSA thì phải đi theo FSF chứ, và dùng http://www.gnu.org/licenses/license-list.html

Bác Hưng đọc thêm http://www.thongtincongnghe.com/post/47157

--
Nguyễn Hải Nam

Thông tin công nghệ http://www.thongtincongnghe.com/