[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [FOSS Cafe] Chủ đề system automationHay đấy An.

Một số hệ thống khá chuyên biệt, thường có những lắt léo trong việc quản lí. Nhưng mà mình nghĩ cái hay nó sẽ nằm ở sự  lắt léo đó. Rất vui nếu có thể tham gia và chia sẻ hôm đó

T

On Wednesday, May 29, 2013, An Nguyen wrote:
Hello anh em,

Trong cả 2 group SaigonLUG và Archlinuxvn có nhiều anh em làm system
engineer. Không ít người đã quen thuộc với các giải pháp configuration
management như Puppet, Chef, Ansible, Saltstack, etc. Các ứng dụng này
kết hợp với những công cụ như Fabric (Python) và tool tự viết của anh
em có thể tạo ra một mô hình system automation khá hoàn chỉnh.

Do vậy mình đang nghĩ hôm nào anh em ta ngồi lại cafe chia sẻ xung
quanh chủ đề này.

Một hướng mở rộng hơn mà mình đang theo đuổi nhiều tháng qua là giảm
nhiều nhất có thể sự tác động trực tiếp của Sysadmin vào system. Thay
vào đó system có thể tự vận hành và bảo trì.

Anh em thấy chủ đề này thế nào?
An.


--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
--
We are not trying to solve the how-to-administer-my-Linux-box problem.
Lots of people are doing useful work on that.