[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Học NS2chào tất cả các bạn , hiện tại mình đang mô phỏng bên NS2
mình có đoạn code này , khi mình cho chạy file.tcl thì nó ko hiển thị file nam được. mong các bạn xem và giúp mình với nhé.
nó có chạy ra 2 file là xgraph rồi các bạn ạ 
#--------- So do ket noi mang ----------------------------------------------#
#    n0               
#     \  Bottleneck        Dich
#  n1--R0-----------------------R1 
#     /              
#    n2             
#

# Cac luong xcp va tcp dung chung router xcp
Queue/XCP set tcp_xcp_on_ 1
Agent/TCP set minrto_ 1

# Tao doi tuong mo phong
set ns     [new Simulator]
$ns       use-scheduler Heap

# Tao file trace
set f_all [open out.tr w]
$ns trace-all $f_all

#-----------------------------------------------------------------------------
#	Dinh nghia cac ham su dung trong chuong trinh chinh
#-----------------------------------------------------------------------------

# Tao tham so cho hang RED
proc set-red-params { qsize } {
	Queue/RED set thresh_ [expr 0.6 * $qsize]
	Queue/RED set maxthresh_ [expr 0.8 * $qsize]
	Queue/RED set q_weight_ 0.001
	Queue/RED set linterm_ 10
	Queue/RED set bytes_ false ;
	Queue/RED set queue_in_bytes_ false ;
	Agent/TCP set old_ecn_ true
	Queue/RED set setbit_ true
}
#----------------------------------------------------------------------------
# Tao topo mang
proc create-topology2 { BW delay qtype qsize numSideLinks deltaDelay } {
  global ns
 
  # Thiet lap kich co hang den kich co duong truyen 
  # Gia su rang kich co goi la 1000Bytes
  if { $qsize == 0 } { set qsize [expr round([expr ($BW / 8) * 2 * $delay])] }
  
  #Khai bao 2 nut R0 R1
  set i 0
  while { $i < 2 } {
	global R$i
	set R$i [$ns node]
	incr i
  }
 	$R0 color red
	$R1 color blue
	$R0 label "That co chai"
	$R1 label "Dich"

  # Khai bao link:  nodes      bw      delay     queue
  $ns duplex-link $R0 $R1 [set BW]Mb [set delay]ms $qtype
  $ns queue-limit $R0 $R1 $qsize
  $ns queue-limit $R1 $R0 $qsize

# Xu li hang bi that co chai, cho phep thiet lap cac tham so RED
  global Bottleneck rBottleneck
  set Bottleneck [[$ns link $R0 $R1] queue] 
  set rBottleneck [[$ns link $R1 $R0] queue]
  global l rl
  set l [$ns link $R0 $R1] 
  set rl [$ns link $R1 $R0]
  global all_links 
  set all_links "$l $rl "

# Duong truyen nha'nh co cung bang thong nhu duong that co chai
  set i 0
  while { $i < $numSideLinks } {
	global n$i q$i rq$i l$i rl$i
	set n$i [$ns node]
	$ns duplex-link [set n$i] $R0 [set BW]Mb [expr $delay + $i* $deltaDelay]ms $qtype
	$ns queue-limit [set n$i] $R0 $qsize
	$ns queue-limit $R0 [set n$i]  $qsize
	set q$i  [[$ns link [set n$i] $R0] queue] 
	set rq$i [[$ns link $R0 [set n$i]] queue]
	set l$i  [$ns link [set n$i] $R0] 
	set rl$i  [$ns link $R0 [set n$i]]
	set all_links "$all_links [set l$i] [set rl$i]"
	incr i
  }
}
#------------------------------------------------------------------------------------------

#------Lop GeneralSender: can thiet cho phia goi ftp------------------------------

Class GeneralSender -superclass Agent 

GeneralSender instproc init { id node rcvrTCP otherparams } {
  global ns
  $self next
  $self instvar tcp_ id_ ftp_ node_ tcp_rcvr_ tcp_type_
  set id_ $id
  set node_ $node
  if { [llength $otherparams] > 1 } {
	set TCP [lindex $otherparams 1]
  } else { 
	set TCP "TCP/Reno"
  }
  set  tcp_type_ $TCP
  set  tcp_ [new Agent/$TCP]
  $tcp_ set packetSize_ 1000
  $tcp_ set class_ $id
  set  ftp_ [new Source/FTP]
  $ftp_ set agent_ $tcp_
  $ns  attach-agent $node $tcp_
  $ns  connect $tcp_ $rcvrTCP
  set  tcp_rcvr_ $rcvrTCP
  set  startTime [lindex $otherparams 0]
  $ns  at $startTime "$ftp_ start"
  puts " Khoi tao phia goi $id_ tai thoi gian t= $startTime s" 
}

GeneralSender instproc trace-xcp parameters {
  $self instvar tcp_ id_ tcpTrace_
  global ftracetcp$id_ ns
  set ftracetcp$id_ [open xcp$id_.tr w]
  set tcpTrace_ [set ftracetcp$id_]
  $tcp_ attach-trace [set ftracetcp$id_]
  if { -1 < [lsearch $parameters cwnd] } { $tcp_ tracevar cwnd_ }
  }

#-----------------------------------------------------------------------------------------

#------------------------Thuc hien chuc nang ve do thi----------------------#
# do thi bien trace xcp

proc plot-xcp { TraceName nXCPs PlotTime what } {
  
	exec rm -f xgraph_cwnd.tcp
	set f [open xgraph_cwnd.tcp w]
	set a cwnd
  
  puts $f "TitleText: $TraceName"
  puts $f "Device: Postscript"
  foreach i $nXCPs {

# trace TCP duoc flushed khi cac nguon ngung 
	exec rm -f temp.tcp 
      exec touch temp.tcp
	global ftracetcp$i 
	if [info exists ftracetcp$i] { flush [set ftracetcp$i] }
    set result [exec awk -v PlotTime=$PlotTime -v what=$what {
	  {
		if (( $6 == what ) && ($1 > PlotTime)) {
		  print $1, $7 >> "temp.tcp";
		}
	  }
	} xcp$i.tr]
	puts $f \"$what$i 
	exec cat temp.tcp >@ $f
	puts $f "\n"
	flush $f
  }
  close $f

  exec xgraph -P -bg white -fg black -zg black -x "Thoi gian (s)" -y "cwnd (KBytes)" xgraph_$a.tcp &
  return 
}
#------------------------------------------------------------------------------------

proc plot-xcp-queue { PlotTime traceFile } {
  
  exec rm -f xcp_queue
  exec rm -f temp.q temp.a temp.p temp.avg_enqueued temp.avg_dequeued temp.x temp.y 
  exec touch temp.q temp.a temp.p temp.avg_enqueued temp.avg_dequeued temp.x temp.y 
  exec awk -v PT=$PlotTime {
	{
	  if (($1 == "q" && NF>2) && ($2 > PT)) {
		print $2, $3 >> "temp.q"
	  }
	  else if (($1 == "a" && NF>2) && ($2 > PT)) {
		print $2, $3 >> "temp.a"
	  }
	  else if (($1 == "p" && NF>2) && ($2 > PT)) {
		print $2, $3 >> "temp.p"
	  }
	}
  } $traceFile
  set ff [open xcp_queue w]
  puts $ff "TitleText: Trang thai hang DROPTAIL XCP"
  puts $ff "Device: Postscript \n"
  puts $ff \"queue
  exec cat temp.q >@ $ff 
  puts $ff \n\"ave_queue
  exec cat temp.a >@ $ff
  puts $ff \n\"prob_drop
  exec cat temp.p >@ $ff
  close $ff
  exec xgraph -P -bg white -fg black -zg black -x "Thoi gian (s)" -y "Queue (goi)" xcp_queue &
}
#-------------------------------------------------------------------------------------

proc plot-red-queue { PlotTime traceFile } {
  exec rm -f red_queue
  exec rm -f temp.q temp.a temp.p temp.avg_enqueued temp.avg_dequeued temp.x temp.y 
  exec touch temp.q temp.a temp.p temp.avg_enqueued temp.avg_dequeued temp.x temp.y 
  exec awk -v PT=$PlotTime {
	{
	  if (($1 == "Q" && NF>2) && ($2 > PT)) {
		print $2, $3 >> "temp.q"
	  }
	  else if (($1 == "a" && NF>2) && ($2 > PT)) {
		print $2, $3 >> "temp.a"
	  }
	  else if (($1 == "p" && NF>2) && ($2 > PT)) {
		print $2, $3 >> "temp.p"
	  }
	}
  } $traceFile
  set ff [open red_queue w]
  puts $ff "TitleText: Trang thai hang RED TCP"
  puts $ff "Device: Postscript \n"
  puts $ff \"queue
  exec cat temp.q >@ $ff 
  puts $ff \n\"ave_queue
  exec cat temp.a >@ $ff
  puts $ff \n\"prob_drop
  exec cat temp.p >@ $ff
  close $ff
  exec xgraph -P -bg white -fg black -zg black -x "Thoi gian (s)" -y "Queue (goi)" red_queue &
}
#---------------------------------------------------------------------------------------
proc plot-red {varname filename PlotTime} {
  exec rm -f $filename
  exec touch $filename
  
  set result [exec awk -v PlotTime=$PlotTime -v what=$varname -v file=$filename {
	{
	  if (( $1 == what ) && ($2 > PlotTime)) {
		print $2, $3 >> file ;
	  } 
	}
  } ft_red_Bottleneck.tr]

  exec xgraph -P -bg white -fg black -zg black -x "Thoi gian (s)" -y "Hieu qua su dung" -t "Hieu qua su dung router XCP khi co 1 luong TCP" $filename
}

#-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- MO PHONG -*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*
set seed  472904
set qType XCP
set BW   20; # Mb/s
set nXCPs 3; # so luong
set delay 10; # ms
set rtg [new RNG]
$rtg seed    $seed

# thiet lap bo dem den kich co duong dan
set qSize [expr round([expr ($BW / 8.0) * 4 * $delay * 1.0])];

puts "\n CAC THONG SO MO PHONG\n"
puts " Bang thong  = $BW Mb/s\n"
puts " Do tre      = $delay ms\n"
puts " Kich co hang = $qSize KBytes\n"

set tracedXCPs    "0 1 2 3 "
set SimStopTime   30
set PlotTime     0

#------------------------------Khoi tao mo phong----------------------------------#
# Goi ham tao topo
set-red-params $qSize
create-topology2 $BW $delay $qType $qSize $nXCPs 0.0
foreach link $all_links {
  set queue [$link queue]
  switch $qType {
	"XCP" {
		$queue set-link-capacity [[$link set link_] set bandwidth_];
	}
	"DropTail/XCP" {
		$queue set-link-capacity-Kbytes [expr [[$link set link_] set bandwidth_] / 8000];
	}
	  default {
		  puts "Incorrect qType $qType"
		  exit 0
	  }
  }
}

# Tao cac nguon:
# Tao 3 nguon XCP
set i 0
while { $i < $nXCPs } {
  set StartTime [expr [$rtg integer 1000] * 0.001 * (0.01 * $delay) + $i * 0.0] 
  set rcvr_XCP   [new Agent/TCPSink/XCPSink]
  $ns attach-agent $R1 $rcvr_XCP
  set src$i     [new GeneralSender $i [set n$i] $rcvr_XCP "$StartTime TCP/Reno/XCP"]
	[[set src$i] set tcp_] set packetSize_ 1000
	[[set src$i] set tcp_] set window_   [expr $qSize * 10]
	$ns color $i Blue
	incr i
}
# Tao 1 nguon TCP tu node 0
set StartTime 0.0900000000000000023
set rcvr_TCP [new Agent/TCPSink]
$ns attach-agent $R1 $rcvr_TCP
set src$i [new GeneralSender $i $n0 $rcvr_TCP "$StartTime TCP/Reno"]
[[set src$i] set tcp_] set packetSize_ [expr 100 * ($i +10)] # don vi Byte
[[set src$i] set tcp_] set window_   [expr $qSize * 10]	# KByte
$ns color $i Red
incr i

#------------------------------------- Trace --------------------------------------------#
set i 0

# Trace cac nguon
foreach i $tracedXCPs {
	[set src$i] trace-xcp "cwnd"
}

# Trace cac hang
foreach queue_name "Bottleneck rBottleneck" {
	set queue [set "$queue_name"]
	switch $qType {
		"XCP" {
			global "ft_red_$queue_name"
			global "tcp_$queue_name"
			set "ft_red_$queue_name" [open ft_red_[set queue_name].tr w]
			$queue attach [set ft_red_$queue_name]
			set "tcp_$queue_name" [open tcp.tr w]
			set tcpq [$queue set vq_(1)]
			$tcpq attach [set tcp_$queue_name]
			$tcpq trace curq_
			$tcpq trace ave_
			$tcpq trace prob1_
			
		}
		"DropTail/XCP" {}
	}
}
#------------------------ Chay mo phong----------------------------------#

proc flush-files {} {
  set files "f_all ft_red_Bottleneck ft_red_rBottleneck"
  global tracedXCPs
  foreach file $files {
    global $file
    if {[info exists $file]} {
      flush [set $file]
      close [set $file]
    }  
  }
  foreach i $tracedXCPs {
	global src$i
	  set file [set src$i tcpTrace_]
	if {[info exists $file]} {
      flush [set $file]
      close [set $file]
    }  
  }
}
proc finish {} {
  global ns 
  if {[info exists f]} {
	$ns flush-trace
	close $f
  } 
  	$ns halt
}

$ns at $SimStopTime "finish"
$ns run
flush-files

#-------------- Goi cac ham ve do thi------------------------#
set PostProcess 1
if { $PostProcess } {
	set TraceName "XCP va TCP cung ton tai"
	plot-xcp $TraceName $tracedXCPs 0.0 "cwnd_"
	plot-xcp-queue $PlotTime  ft_red_Bottleneck.tr
	plot-red-queue $PlotTime  tcp.tr
	plot-red "u" Hieuqua 0.0
}