[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [JOB] Tuyển Linux/Amazon Web Service sysadmin.Job có vẻ thơm, CDN thì 1 nốt nhạc. Tiếc là hẹn dịp khác vậy.


2013/5/31 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>

Vào 14:40 Ngày 31 tháng 5 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:

Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> Yêu cầu này là optional thôi nhé.
> Các bác cứ mạnh dạn.
>
> Bổ sung thông tin: Tuyển số lượng lớn :D

Không, mình có |việc| rồi. Cảm ơn a Hưng :P

Với lại trình mình cao rồi và chảnh. Ai cần kêu mình
chớ mình không đi kêu ai hết :D (j/k)

Họ cần nhiều nên senior hay junior chắc cơ hội như nhau :)

Newbie thì chắc cần bảo kê.
 Bia bọt gì chứ uống cà phê sao say nổi :D
Vậy thì bia :)

Bác nào chưa say cà phê chưa biết :)
 

PS: tự nhiên bữa ni kêu lão Hưng này là anh.
Thư sau sẽ kêu bác nhé. =))

Ở ngoài này gọi "bác" là xã giao, gọi "đồng chí" là sắp hành hung :)

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.