[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [JOB] Tuyển Linux/Amazon Web Service sysadmin.
Vào 22:47 Ngày 31 tháng 5 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
> Ở ngoài này gọi "bác" là xã giao, gọi "đồng chí" là sắp hành hung :)

Thế sắp tới đồng chí vào sài gòn, đồng chí thích gọi thế nào đây :D

Cái này tùy Bác thôi ;)

Về mặt FOSS, chúng ta (chưa chắc đã) là đồng chí nhỉ?

Cùng là  FOSS mà cũng năm bảy đường, haizzz.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.