[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

FOSS kia cũng có năm bảy đường
Vào 21:06 Ngày 01 tháng 6 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:

Nhân đây kể chuyện mình apply vô công ty nọ, chưa kịp hết hồi hộp
thì có cái thư ... `thưa đồng chí , đồng chí vui lòng gửi thêm hồ
sơ ....` :D Nghe mà sợ hết hồn luôn may mà rớt :D

Đây là chuyện hài 100%.

Công ty nào tuyển kỹ sư, vừa đòi bằng cử nhân, vừa đòi sơ yếu lý lịch xác nhận của phường
là bullshit rồi. Chớ có apply.

# Chứ trong business, làm gì có ai gọi nhau là "đồng chí"? ### Trừ VT?

Còn foss, floss, oss, nói chung đối với mình không phân biệt nhau lắm :D
giờ có phải release thứ gì thì cứ nhắm mắt làm `Gplv2` hay `by-nc-nd 3.0`,
còn chuyện mấy bác thích phân loại thế nào thì tùy thôi :D

Cùng CNCS mà cũng có 5 bảy loại.

Thêm một chút cực đoan, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa vô chính phủ.
Phát xít hay tả khuynh là chiều hướng dễ nhận thấy :D

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.