[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] FOSS kia cũng có năm bảy đường




Vào 21:21 Ngày 01 tháng 6 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
>
> Cùng CNCS mà cũng có 5 bảy loại.
>
> Thêm một chút cực đoan, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa vô chính phủ.
> Phát xít hay tả khuynh là chiều hướng dễ nhận thấy :D

Bác này rắc rối thế, không tám nữa :D

:s/CNCS/FOSS/g

Bác thử đi. Chả sai tí nào đâu.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.