[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] FOSS kia cũng có năm bảy đườngEl 06/01/2013 09:24 PM, Nguyễn Vũ Hưng escribió:
> 
> Vào 21:21 Ngày 01 tháng 6 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]
> <mailto:[email protected]>> đã viết:
> 
>   >
>   > Cùng CNCS mà cũng có 5 bảy loại.
>   >
>   > Thêm một chút cực đoan, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa vô chính phủ.
>   > Phát xít hay tả khuynh là chiều hướng dễ nhận thấy :D
> 
>   Bác này rắc rối thế, không tám nữa :D
> 
> 
> :s/CNCS/FOSS/g
> 
> Bác thử đi. Chả sai tí nào đâu.
> 

Chả hiểu so sánh của anh Hưng. Nếu anh Hưng nghĩ FOSS là/giống
communism thì chắc cái FOSS ấy bị gã đểu[1] nào bóp méo đấy chứ.

[1] http://www.youtube.com/watch?v=69ZyX5sN2NA

Best regards,
Dương
-- 
Duong Nguyen ("Nguyễn Hà Dương" in Vietnamese, 「グエンヤン」 in Japanese)
Personal page: http://reference-error.org
Public Key: http://reference-error.org/public.key.txt
"Life is a hack"

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/CS/CC/ED/P/TW d++ s:(-:-) !a C+++(++++) ULU++++ P-- L+++ [email protected]
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R- tv+ b+++
DI+++ D++ G++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----