[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] cần người điều hành#archlinuxvnMình có thể giúp:
facebook
irc
google group

và 1 ít twitter.

An.

2013/6/2 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>               | Ghi chú: tin chuyển cho 2 nhóm thư |
>
> Chào các bạn,
>
> Mình phải dành thời gian nhiều hơn cho #theslinux nên không còn tài
> nguyên để quản lý các kênh của #archlinuxvn. Các bạn có quan tâm và
> chút thời gian có thể tham gia bảo trì (và nếu có thể: phát triển)
> các thành phần của #archlinuxvn nhé.
>
> Các kênh: facebook, twitter, irc, nhóm thư (1 nhóm chính), trang chủ
> (sử dụng `nanoc`). Mục đích của trang chủ `archlinux.org` là có nơi
> để các bạn viết `blog` và một số tài liệu cho ArchLinux, tổ chức
> gặp gỡ `offline` và bất kỳ ý tưởng gì để chia sẻ với mọi người. :)
>
> Cảm ơn các bạn.
>
> PS: trang chủ của #archlinuxvn http://archlinuxvn.org/
>
> --
> I am ... 5 dog years old.
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C