[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] FOSS kia cũng có năm bảy đườngSaigonLUG là một nhóm phi chính trị. Đề nghị anh Hưng tránh mang các
chủ đề chính trị vào thảo luận.

An.

On Sat, Jun 1, 2013 at 9:24 PM, Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:
>
> Vào 21:21 Ngày 01 tháng 6 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
>
>> >
>> > Cùng CNCS mà cũng có 5 bảy loại.
>> >
>> > Thêm một chút cực đoan, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa vô chính phủ.
>> > Phát xít hay tả khuynh là chiều hướng dễ nhận thấy :D
>>
>> Bác này rắc rối thế, không tám nữa :D
>
>
> :s/CNCS/FOSS/g
>
> Bác thử đi. Chả sai tí nào đâu.
>
> --
> Best Regards,
> Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
> [email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus,
> twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
> vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog
> tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt
>
> Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited
> to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the
> above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s),
> associations and/or groups I join.
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Saigon GNU/Linux User Group" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C