[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] FOSS kia cũng có năm bảy đường
2013/6/5 An Nguyen <[email protected]>
SaigonLUG là một nhóm phi chính trị. Đề nghị anh Hưng tránh mang các
chủ đề chính trị vào thảo luận.

Anh đã dừng topic này từ 6 ngày nay rồi

Một cách chính xác, mình đang nói về triêt học chứ không phải chính trị.

Cơ bản là nó liên quan đến nhau.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.