[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] FOSS kia cũng có năm bảy đường> [ không trích lại vì quá nguy hiểm:D ]

Trong các loại giấy phép phốc phiết đó thì mình thích nhất là
của `bsd`. Tuy nhiên, chưa đủ trình độ, chất xám và `độ mở`
để dùng giấy phép này.

Các cao nhân xin nhận mình làm đệ tử!!


--
I am ... 5 dog years old.