[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Doodle vote - FOSS cafe - System automationTớ ít tham dự sglug cũng ko biết ai.
Cho tớ tentative cái. Du Miên ngồi đó khá nhiều.
Mà làm sao nhận ra các lugger? Có ai có đt ko?

-----------------
Tran Thach Anh.

On Jun 6, 2013 10:37 AM, "An Nguyen" <[email protected]> wrote:
Hello anh em,

Mình chốt lịch như nhau
Thời gian: 3pm.
Ngày: CN 9 tháng 6
Địa điểm: http://thodia.vn/cafe-du-mien-ho-chi-minh.html
Cafe Du Mien, quận Phú Nhuận
48/9A Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh

Thanks.
An.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.