[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Doodle vote - FOSS cafe - System automationAn
0943 747 749

:-)

2013/6/6 Tran Thach Anh <[email protected]>:
> Tớ ít tham dự sglug cũng ko biết ai.
> Cho tớ tentative cái. Du Miên ngồi đó khá nhiều.
> Mà làm sao nhận ra các lugger? Có ai có đt ko?
>
> -----------------
> Tran Thach Anh.
>
> On Jun 6, 2013 10:37 AM, "An Nguyen" <[email protected]> wrote:
>>
>> Hello anh em,
>>
>> Mình chốt lịch như nhau
>> Thời gian: 3pm.
>> Ngày: CN 9 tháng 6
>> Địa điểm: http://thodia.vn/cafe-du-mien-ho-chi-minh.html
>> Cafe Du Mien, quận Phú Nhuận
>> 48/9A Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
>>
>> Thanks.
>> An.
>>
>> --
>> [email protected]
>> http://groups.google.com/group/saigonlug
>> To unsubscribe: <[email protected]>
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "Saigon GNU/Linux User Group" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected]
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>
>>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Saigon GNU/Linux User Group" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>-- 
An NGUYEN || System Administrator
Klamr.it