[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Doodle vote - FOSS cafe - System automationhehe không biết có ai quan tâm cái này không
	https://github.com/TheSLinux-forks/myquartz-scim2uim

On Thu, 6 Jun 2013 22:48:36 +0700
Tran Thach Anh <[email protected]> wrote:

> Tớ ít tham dự sglug cũng ko biết ai.
> Cho tớ tentative cái. Du Miên ngồi đó khá nhiều.
> Mà làm sao nhận ra các lugger? Có ai có đt ko?
> 
> -----------------
> Tran Thach Anh.
> On Jun 6, 2013 10:37 AM, "An Nguyen" <[email protected]> wrote:
> 
> > Hello anh em,
> >
> > Mình chốt lịch như nhau
> > Thời gian: 3pm.
> > Ngày: CN 9 tháng 6
> > Địa điểm: http://thodia.vn/cafe-du-mien-ho-chi-minh.html
> > Cafe Du Mien, quận Phú Nhuận
> > 48/9A Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
> >
> > Thanks.
> > An.
> >
> > --
> > [email protected]
> > http://groups.google.com/group/saigonlug
> > To unsubscribe: <[email protected]>
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected]
> > For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
> >
> >
> >
> --
I am ... 5 dog years old.