[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Doodle vote - FOSS cafe - System automation
Vào 21:31 Ngày 05 tháng 6 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
Ok có lão Hưng vào thì mình trốn vậy kẻo anh e lại kêu nhau
là đồng chí thì mệt nhau lắm :D [J...K]

Đề nghị đồng chí đến đúng giờ!
 

Do dạo này khá bận, nên bữa đó sẽ lên chém gió chụp hình
và giới thiệu về #theslinux rồi biến :D hehe

Và đem theo máy chụp hình :D

# An cầm con Nikon đi nhá.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.