[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: ot * Re: [saigonlug] Doodle vote - FOSS cafe - System automationMã giám sinh là chuyên gia hàng đầu về marketing/pr hehe.

On Jun 8, 2013 12:54 PM, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

thấy bác Hưng giới thiệu cái dự án `***` trên nhóm #vietlug (FB),
hơ hơ cái giới thiệu của bác hoành tráng quá. Cái tên gốc thì
nó quá dài, mà cái mình chọn thì cũng không khá hơn. Bác nào
kiếm cái tên đẹp đẹp đúng ý nghĩa của dự án thì mình xin hậu tạ!

On Sat, 8 Jun 2013 10:04:15 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> Vào 23:08 Ngày 06 tháng 6 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]>
> đã viết:
>
> > hehe không biết có ai quan tâm cái này không
> >         https://github.com/TheSLinux-forks/myquartz-scim2uim
> >
>
> Đây là 'đồng chí' nào nhỉ? :D
>
> https://www.facebook.com/Sad.Angel.Devil/about
>
>--
I am ... 5 dog years old.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.