[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [FOSS Cafe] Chủ đề system automationMình đến Du Miên rồi nhé. Anh em nếu cần gì có thể gọi mình.

On Saturday, June 8, 2013, An Nguyen wrote:


On Saturday, June 8, 2013, Anh K. Huynh wrote:

đăng ký bài về #theslinux nhé.

Mình nghĩ là mình đa nói rõ rồi. 
do thời gian không có hạn nên phần automation trong #theslinux
sẽ dời lại buổi kế tiếp :D

bạn nào nói #theslinux làm bằng tay hết thì em xin đập đầu chổng
mông lên cho bác ấy xem :D

On Sat, 8 Jun 2013 13:20:32 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Hiện tại thì chưa có bác nào xác nhận là sẽ chia sẻ về system
> automation ngoại trừ mình.
>
> Do vậy nói rõ trước để các bạn đến nghe không phải thất vọng.
>
> Với lại mình tổ chức buổi này là để chia sẻ về system automation và
> thảo luận về vài ý tưởng dự án liên quan của mình. Nên mong các bạn
> hạn chế off topic. :)

--
I am ... 5 dog years old.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
--
An Nguyen.


--
An Nguyen.