[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [FOSS Cafe] Chủ đề system automationOn Sun, 9 Jun 2013 15:49:04 +0700
Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

> Semi-OT: Vừa bị giật điện thoại ở SG. Đã liên lạc telco tạm khóa số
> cũ :D

vô xì gòn đừng gọi ai là đồng chí đồng mén nhé :D 


--
I am ... 5 dog years old.