[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [FOSS Cafe] Chủ đề system automationOn Sat, 8 Jun 2013 23:24:16 -0700 (PDT)
[email protected] wrote:

> Mình thì mong mọi người chia sẻ những cái này bằng paper để những
> người không tham dụ có thể học hỏi thêm chứ nhỉ!
> 

Ráng chờ bạn nhé khi nào có slide mình sẽ úp lên!

--
I am ... 5 dog years old.