[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[OT] Not-a-stupid-phone with a sh!t ass2013/6/10 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> On Sun, 9 Jun 2013 15:49:04 +0700
> Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:
>
>> Semi-OT: Vừa bị giật điện thoại ở SG. Đã liên lạc telco tạm khóa số
>> cũ :D
>
> Hình như trả lời rồi thì phải. Chia buồn với bác, nhưng cũng chia vui luôn
> vì chắc bác sắp mua S4 :D^^^
>
> Hồi xưa làm cty cứ ép dùng `smart phone`, mình ứ chịu thế là bị phạt nữa
> kia :D Nhưng vì làm `sysadmin` dẫn nhiều dữ liệu quan trọng của công ty
> để trên `smart phone` thật là phiền. Cho tới giờ mình vẫn không tháy
> dùng `smart phone` có lợi gì :D
>
> Bạn nào chỉ giáo cái coi ^^
>

Dữ liệu quan trọng thì mã hóa ROM.

Kết nối an toàn thì có tor, ssh tunnel, vpn, https.

Sợ bị cài hàng thì tự lấy source code Android về tự cài Jenkins lên mà
nightly buil lấy.
Còn app thì lên github, google code lấy code về tự build APK.


There is no smartphone or stupid phone.
It's just the user being smart or stupid.

:-D

An.


> --
> I am ... 5 dog years old.
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C