[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [HanoiLUG] [VFOSSA] Làm HĐH PMNM cho Việt Nam2013/6/25 Hai Nam <[email protected]>:

> Việc trả lương khoảng 1,5 tỉ/năm thì khá ổn rồi,

> còn những người được nhà nước trả lương để duy trì bản phân phối này

VFOSSA sẽ tái sử dụng tiền thuế của chúng ta vào phần mềm tự do nguồn
mở trong 3.. 2.. 1.. Bắt đầu.