[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [HanoiLUG] [VFOSSA] Làm HĐH PMNM cho Việt NamTôi làm 14 tiếng 1 ngày.
Tôi nộp thuế.
Tiền của tôi.
Tôi quan tâm.

2013/6/25 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> On Tue, 25 Jun 2013 16:53:46 +0700
> An Nguyen <[email protected]> wrote:
>
>> 2013/6/25 Hai Nam <[email protected]>:
>>
>> > Việc trả lương khoảng 1,5 tỉ/năm thì khá ổn rồi,
>>
>> > còn những người được nhà nước trả lương để duy trì bản phân phối này
>>
>> VFOSSA sẽ tái sử dụng tiền thuế của chúng ta vào phần mềm tự do nguồn
>> mở trong 3.. 2.. 1.. Bắt đầu.
>>
>
> Bạn An này nói như thánh phán, mấy bác ấy giận luôn không mời anh và
> dự án #theslinux đấu thầu thì a sẽ phạt e uống cho tới khi bỏ quên cái
> bộ máy chụp hình ngoài đường luôn nhé. :D
>
> (Trả lời nghiêm túc một tí thì a đã nói trong thư kia rồi, không lặp lại.)
>
> --
> I am ... 5 dog years old.
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C