[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [HanoiLUG] [VFOSSA] Làm HĐH PMNM cho Việt Nam
Vào 16:53 Ngày 25 tháng 6 năm 2013, An Nguyen <[email protected]> đã viết:

VFOSSA sẽ tái sử dụng tiền thuế của chúng ta vào phần mềm tự do nguồn
mở trong 3.. 2.. 1.. Bắt đầu.

Mình tự nhận là một thành viên không chính thức của SGLug hehe.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.