[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] job hấp dẫn, làm với hệ thống phân tán, bigdatađang research hadoop...


Vào 15:33 Ngày 04 tháng 7 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
Xin chào,

Một công ty `start-up` ở quận 1, Sài Gòn, chuyên làm về BigData,
đang cần một sysadmin với các yêu cầu đơn giản sau đây:

* Biết deploy ứng dụng Java
* Biết làm với hệ thống AWS (tương lai sẽ làm on-promise cluster)
* Hiểu kỹ thuật triển khai, maintain và tuning cho Hadoop, HDFS

Bạn nào quan tâm thật sự thì liên hệ với mình nhé.

Cảm ơn các bạn.

--
I am ... 5 dog years old.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
Best Regards,

Triet Nguyen