[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] job hấp dẫn, làm với hệ thống phân tán, bigdataOn Thu, 4 Jul 2013 16:15:55 +0700
Le Kien Truc <[email protected]> wrote:

> Định nghĩa thế nào là *biết* vậy anh :D

Biết: 
 * A: chú làm cái này cho anh nhé
 * B: ok để e làm

Biểu:
 * A: chú làm cái này cho anh nhé
 * B: được thôi, nhưng e thấy không cần thiết

Xem cho vui http://tinyurl.com/qj56hsb

> Vào 15:33 Ngày 04 tháng 7 năm 2013, Anh K. Huynh
> <[email protected]> đã viết:
> 
> > Xin chào,
> >
> > Một công ty `start-up` ở quận 1, Sài Gòn, chuyên làm về BigData,
> > đang cần một sysadmin với các yêu cầu đơn giản sau đây:
> >
> > * Biết deploy ứng dụng Java
> > * Biết làm với hệ thống AWS (tương lai sẽ làm on-promise cluster)
> > * Hiểu kỹ thuật triển khai, maintain và tuning cho Hadoop, HDFS
> >
> > Bạn nào quan tâm thật sự thì liên hệ với mình nhé.
> >
> > Cảm ơn các bạn.
> >
> > --
> > I am ... 5 dog years old.
> >
> > --
> > [email protected]
> > http://groups.google.com/group/saigonlug
> > To unsubscribe: <[email protected]>
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected]
> > For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
> >
> >
> >
> 
> --
I am ... 5 dog years old.