[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] dragula.org sắp hết thời hạn2013/7/5 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> Hi,
>
> Mấy bạn giờ hay nói sờ tát túp; hồi 2008 mình cũng cũng có cái mộng
> sờ tát túp làm cái Project Management System, dùng Redmine ^^ kết quả
> là chú http://dragula.org/ ra lò, nhưng mình máu Ruby quá ngồi code
> suốt, làm được cái này http://dragula.org/projects/rocky/wiki/Text_Permission
> rồi nghỉ luôn, kết quả là có mấy bạn đăng ký dự án ở đó, đếm vừa đủ
> hai bàn tay hehe ^^
>
Tức là anh tính làm một dự án như Github, Google Code?

> Tên miền `dragula.org` sắp hết hạn, bạn nào mua thì mình sẽ nhượng lại.
> Không thì mấy chú bên Tàu sẽ mua. Tên miền kyanh.net của mình cũng thế,
> tiết đức tùm lum ^^

Domain xấu, thôi dẹp đi. :3

>
> Nay kính báo ^^
>
> --
> I am ... 5 dog years old.
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C