[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: job hấp dẫn, làm với hệ thống phân tán, bigdataOn Tue, 9 Jul 2013 01:47:08 -0700 (PDT)
[email protected] wrote:

> Mình không muốn public CV của mình. Hiện tại công việc của mình giống
> với những gì bạn đã nêu ra nên mình muốn nhận thêm job làm part-time.
> 
> Nếu công ty mà bạn làm cầu nối cần tuyển người part-time thì mình sẽ
> gởi CV.
> 

Okay bạn khi nào công ty mình sẽ báo bạn biết nhé. Have fun,

--
I am ... 5 dog years old.