[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: job hấp dẫn, làm với hệ thống phân tán, bigdataNếu cty đó có thể du di tuyển part-time, thì cho em appy nhé.
Em tin mình good at big data, distributed system và hadoop :)
2013/7/9 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Tue, 9 Jul 2013 01:47:08 -0700 (PDT)
[email protected] wrote:

> Mình không muốn public CV của mình. Hiện tại công việc của mình giống
> với những gì bạn đã nêu ra nên mình muốn nhận thêm job làm part-time.
>
> Nếu công ty mà bạn làm cầu nối cần tuyển người part-time thì mình sẽ
> gởi CV.
>

Okay bạn khi nào công ty mình sẽ báo bạn biết nhé. Have fun,

--
I am ... 5 dog years old.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
---
Hung. Nguyen Van
Website: http://ethicconsultant.com