[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: job hấp dẫn, làm với hệ thống phân tán, bigdataOn Thu, 18 Jul 2013 09:59:16 +0700
Hung Nguyen <[email protected]> wrote:

> Nếu cty đó có thể du di tuyển part-time, thì cho em appy nhé.
> Em tin mình good at big data, distributed system và hadoop :)

Okay H để a hỏi lại xem có tin gì mới ở bên cty kia không. Hôm rày
lượm được khoảng 4 cái CV quăng qua đó rồi :)

--
I am ... 5 dog years old.