[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] V/v tổ chức SFD 20132013/8/1 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>
> saigonlug lủng củng nội bộ, phong trào suy yếu, hànoilug thừa cơ
> đoạt kiếm hehehe
>
Mình thấy nói vậy không đúng lắm. Cộng đồng FOSS cơ bản là sự tự do
fork lẫn nhau. HanoiLUG hay VFOSSA hay bất cứ nhóm nào cũng có thể
fork ra một sự kiện FOSS ở Sài Gòn để phục vụ cho cộng đồng. Hiện

Còn về việc tổ chức Saigon SFD của SaigonLUG, hiện tại đã có 2 người
là mình và anh Lâm. Mình sẽ sớm gặp anh Lânm để bàn trực tiếp những gì
cần làm.

Kinh phí không phải vấn đề, mà sẽ cần thêm người đứng ra tổ chức.

An.

> On Thu, 1 Aug 2013 14:39:13 +0700
> Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]> wrote:
>
>> Chào các bạn,
>> Vừa rồi có một số anh em ở HN gửi email cho mình đề xuất việc họ sẽ
>> tổ chức SFD tại Sài Gòn vào tháng 09 tới. Họ có đề xuất hai điểm đáng
>> chú ý:
>>
>>  1. SFD năm nay VFOSSA sẽ đứng ra tổ chức ở cả hai nơi, Hà Nội và
>> Sài Gòn. Đơn vị tổ chức điều phối là AiTi Aptech (hình như họ đã có
>> văn phòng ở TpHCM thì phải).
>>  2. Ngày tổ chức là ngày 28/9, sau ngày SFD quốc tế một tuần. Có
>> lẽ là do để BTC và một số báo cáo viên ở Hà Nội có thể tham gia tại
>> SG luôn.
>>
>> Về phương diện cá nhân, mình đã trả lời họ hai ý:
>>
>>  1. Có thể có nhóm ở SG đã đăng ký với SFD quốc tế về việc tổ chức
>> tại SG vào năm nay, và nếu như vậy thì cá nhân/đơn vị đăng ký sẽ tổ
>> chức. Theo mình biết cách đây mấy tháng Ngô Huy đã đề đạt với mình về
>> việc này nhưng không biết hiện tại đang ở mức nào?
>>  2. Nếu SG có tổ chức, sẽ tổ chức đúng ngày thứ 7, tuần thứ 3 của
>> tháng 9 vì không thấy có lý do gì để làm chậm 01 tuần.
>>
>> Mong Huy và các bạn cho biết thông tin về việc đăng ký. Nếu các bạn
>> SGL muốn đứng ra tổ chức với mình (không phải Lạc Tiên) thì xin vui
>> lòng phản hồi sớm để mình báo cho HN biết SGL sẽ đứng ra tổ chức như
>> các năm trước. Về địa điểm, mình sẽ chịu trách nhiệm.
>> Lâm.
>>
>
>
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID 2048R/8F77A48C
Key Fingerprint   7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C