[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] V/v tổ chức SFD 2013hi Anh,Nói thật mình cũng chả hiểu ý nghĩa, hiệu quả và quy mô của mấy cái sự
kiện này nữa. Hiệu quả và đánh giá làm được thì làm, không thì các bạn
nào ham vui chung tiền lại đi làm `từ thiện` đi .
Về SFD, mục tiêu của nó mang tính chất tuyên truyền là chính. Nó là nơi để giới thiệu đến ngành giáo dục, chính phủ và cả doanh nghiệp những lợi ích của phần mềm nguồn mở. Mặt khác, nó cũng là nơi để các bạn sinh viên bắt đầu biết, quan tâm và tìm hiểu về FOSS. Ở VN càng cần hơn. 
Lâm.