[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

OT * Re: [saigonlug] V/v tổ chức SFD 2013On Fri, 02 Aug 2013 01:06:24 +0700
Severus <[email protected]> wrote:

> On 08/02/2013 12:07 AM, Anh K. Huynh wrote:
> 
> > Đi dạy 7 năm, đi làm mấy năm, chả thấy sinh viên nào ra hồn.
> > 
> > 
> > --
> > I am ... 5.5 dog years old.
> > 
> 
> Tổ lái : nghe giống anh đang nói mấy thằng như em :-D

Đâu a đang nói em mà :D ^^

--
I am ... 5.5 dog years old.