[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] V/v tổ chức SFD 2013Nơi Anh sống "tối" quá, chắc không phải Việt Nam (j/k)

On Friday, August 2, 2013, Anh K. Huynh wrote:
On Thu, 1 Aug 2013 21:41:36 +0700
Võ Thái Lâm | Lactien JSC <[email protected]> wrote:

> > Nói thật mình cũng chả hiểu ý nghĩa, hiệu quả và quy mô của mấy cái
> > sự kiện này nữa. Hiệu quả và đánh giá làm được thì làm, không thì
> > các bạn nào ham vui chung tiền lại đi làm `từ thiện` đi .
> >
> Về SFD, mục tiêu của nó mang tính chất tuyên truyền là chính. Nó là
> nơi để giới thiệu đến ngành giáo dục, chính phủ và cả doanh nghiệp
> những lợi ích của phần mềm nguồn mở. Mặt khác, nó cũng là nơi để các
> bạn sinh viên bắt đầu biết, quan tâm và tìm hiểu về FOSS. Ở VN càng
> cần hơn. Lâm.

Đi dạy 7 năm, đi làm mấy năm, chả thấy sinh viên nào ra hồn.


--
I am ... 5.5 dog years old.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
--
---
Hung. Nguyen Van
Website: http://ethicconsultant.com