[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] V/v tổ chức SFD 2013




Đi dạy 7 năm, đi làm mấy năm, chả thấy sinh viên nào ra hồn.

May quá, em vừa tốt nghiệp được đúng 1 năm #:-s 
--
OpenPGP key: D1495710